Thorshøj Grundejerforening

Referat fra generalforsamlinger

J eg vil gerne byde velkommen til vor årlige generalforsamling, både til gamle og nye medlemmer. Velkommen til både nye og gamle medlemmer af foreningen. Det er rart at så mange deltager – der var i år 26 tilmeldte. Fra bestyrelsen manglede efter afbud Mikkel Bjerre Nielsen og vor interne revisor Marianne Johansson.

Referat af Generalforsamling
afholdt d. 15. 7. 2023


Formandens årsberetning for 2022
I 2022 fyldte mastesagen stort set alt. Claus gjorde rede for forløbet fra enkelte grundejere
fik tilsendt planen som partshøring med snailmail til planerne blev droppet. Grundejer-
foreningen engagerede en advokat med erfaring fra lignende sager. Opbakningen til
dette skridt var stor og midlerne til advokathonoraret blev hurtigt indsamlet dels fra en
stor del af foreningens medlemmer, dels fra berørte grundejere på Søbakkevej og de lave
numre på Thorshøj alle. Bestyrelsen var også i kontakt med menighedsrådet og kommu-
nen og fl ere grundejere kontaktede også på eget initiativ fx den lokale naturfrednings-
forening og medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Vi overholder helt aftalen om at undgå støj fra græsslåning og lign. fra lørdag kl.16.00, hele
søndagen og på helligdage. Til gengæld kommer der nye støjkilder til som soundboxes.
Husk at advisere naboer forud for større fester med musik i haven.
Husk i øvrigt at små problemer mellem naboer løses bedst af parterne selv og uden jura.
Efter formandens beretning var der lidt debat om hvorvidt vi kan sikre os at vandreklitten
ikke inddrages til andre formål. Man blev dog enige om ikke på nuværende tidspunkt
ikke at presse menighedsrådet yderligere. En grundejer gjorde opmærksom på et enkelt
træ på klitten som havde vokset sig for stort, men formanden anså det ikke for betime-
ligt at henvende os til menighedsrådet om dette lige i æjeblikket.Referat af Generalforsamling
afholdt d. 30. 7. 2022


Formandens årsberetning for 2021:
I 2021 fik vi nyt affaldssystem med 3 spande pr husstand. Ikke en løsning som pynter på
kvarteret, hvor affaldsspandene er det første man ser når man kommer til et sommer-
hus.
Vi har også fået de første fi bernet tilslutninger – på individuel basis og uden et samlet til-
bud fra teleselskaberne.
Der har været en del byggeaktivitet og kørsel med tunge vognlæs. Vejene har klaret det
mens kastanietræerne har det svært. I sommerperioden er der fortsat problemer med
mange parkerede biler på TA.
Vi overholder helt aftalen om at undgå støj fra græsslåning og lign. fra lørdag kl.16.00, hele
søndagen og på helligdage. Til gengæld kommer der nye støjkilder til som soundboxes.
Husk at advisere naboer forud for større fester med musik i haven.
Der har været et enkelt klage over støj fra en varmepumpe. Disse bør placeres ved eget hus
og i god afstand fra naboer.
Husk i øvrigt at små problemer mellem naboer løses bedst af parterne selv og uden jura.
Status på mastesagen d.30.07.22.
Sagen starter i januar 2022 ned kommunens udsendelse pr. alm. post af partshøringsbrev.
Ikke alle lodsejere får brevet og svarfristen er for kort.
GF reagerer trods den korte frist med et kort svar d. 31.01.22. Vi kontakter samtidigt en ad-
vokat (InterLex) som herefter udarbejder et nyt omfattende indsigelsesbrev som kom-
munen modtager d.01.03.22. Kommunen har i mellemtiden udsendt nyt brev til lods-
ejerne pr. E-Post med flere detaljer om den planlagte telemast. Vi har fået aktindsigt og
fristforlængelse og tilsagn om at deltage i møde med kommunens planlægningsgruppe.
Dette møde er nu udskudt to gange fra 11. maj og nu 8. august.
Regnskab og kontingent:

Regnskab for 2021 blev forelagt af foreningens kasserer og kontingentet for 2023 blev
vedtaget.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Claus Jepsen (formand) og Mikkel Bjerre Nielsen (kasserer) og Jesper Bo Hansen
var på valg. Alle 3 blev genvalgt.
Jens Bøgeskov og Henrik Zuschlag var ikke på valg. .
Valg af revisor: Marianne Johansson blev genvalgt.
Eventuelt: Under dette punkt var der lidt debat om dels den nye skraldeordning dels mas-
tesagen og endelig om nedsættelse af hastigheden på Thorshøj alle ved at etablere bump.
Med hensyn til det sidste punkt lovede bestyrelsen at se på det igen, men belært af tidli-
gere erfaringer med henvendelser til diverse myndigheder om dette spørgsmål, forudser
bestyrelsen problemer/indsigelser af forskellig art. Om skraldeordningen kan oplyses, at
den enkelte grundejer kan rette henvendelse til kommunen for at få hyppigere tømning
eller større beholdere (mod betaling). Om mastesagen var der enighed om ikke for nuvæ-
rende at tage af foreningens midler til juridisk bistand mv, og der blev i øvrigt udtrykt
tilfredshed med bestyrelsens håndtering af sagen hidtil.Referat af Generalforsamling
afholdt d. 17. 7. 2021


Formandens årsberetning for 2020:
Velkommen til årets generalforsamling – som vi nu igen kan afholde ved fysisk fremmøde
– og ikke som sidste års virtuelle møde. Vi er i år 24 tilmeldte, dvs godt halvdelen af
foreningens medlemmer. Under Corona nedlukningen har en del medlemmer foretruk-
ket at være her i Hornbæk i længere perioder.
Thorshøj Grundejerforening er stiftet i forbindelse med den oprindelige udstykning af
området i 1939 med det formål at varetage opgaver af fælles interesse for grundejerne
(vand, veje, kloak), men indfører også en række krav til bebyggelsen, (beliggenhed, ud-
formning, beplantning), som skal »give Kvarteret et smukt og tiltalende Helhedspræg«
De forskellige retningslinjer fremgår af servitutten af 1939 og en tilsvarende servitut for
området omkring Thorshøjvænge fra 1949/50
I praksis består opgaverne for Grundejerforeningen i vedligeholdelse af vejene, regn-
vandsbrønde og de 41 kastanjetræer. De obligatoriske naur hække ejes grundejerfor-
eningen mens den enkelte grundejer skal klippe hækken mod vejen. Hertil kommer
byggesager som kræver byggetilladelse fra kommunen. Her vil kommunen normalt
høre om vi har bemærkninger vedrørende servitutterne.
Der pågår en række byggesager, både ombygning og modernisering af de ældre sommer-
huse. Der kan nok påregnes flere af disse sager, hvor fl ere sommerhuse er bygget i for-
rige århundrede. I relation til servitutterne har vi tilstræbt at bevare helhedspræget på
området men uden at hindre en naturlig modernisering og i mange tilfælde udvidelse af
de gamle huse.
Lad mig nævne et par problemer som dukker op I den forbindelse. Det stigende antal biler
giver problemer ved parkering på gaden, især på Thorshøjs Alle. Der er børn der leger

på gaden. Når større lastbiler skal forbi en parkeret bil går det ud over kastanje træerne.
Løsningen er at biler parkeres på grunden – også hvis der er 2 biler. Ved alle nye projek-
ter vil vi søge mulighed for parkering af 2 biler på grunden.
Som nævnt ovenfor er naur hækkene ejet af grundejerforeningen og må ikke fjernes
uden aftale om genplantning. Det samme gælder for overkørsler og indgang til grun-
den.
Foreningens økonomi er som budgetteret. Vi holder et uændret kontingent på 45.000
kr/år svarende til et gennemsnitskontingent på ca. 1.100 kr. og en egenkapital på ca.
240.000.
Debatten som fulgte beretningen vedrørte især spørgsmål om servitutterne for området
og hvor detaljeret disse skal behandles. Bestyrelsens søger at anlægge en helhedsbetagt-
ning for projekterne, som nok overholder de væsentlige servitutkrav, men samtidigt
undlader en detailstyring.

Referat af Generalforsamling
afholdt d. 25. 7. 2020

Formandens årsberetning for 2019:
Jeg vil gerne byde velkommen til dette års utraditionelle generalforsamling som under de
givne corona vilkår afholdes via internettet og mødesystemet Zoom. Jeg forventer at vi
næste år kan vende tilbage til det sædvanlige og mere personlige generalforsamlings
møde.
Veje, træer og hække.
Vore kastanie træer har det godt. Efterhånden er de nyere træer vokset til og er nu af sam-
me størrelse som de ældre træer. Det koster en del at vedligeholde de i alt 41 træer, som
kræver regelmæssig beskæring, men træerne er sammen med naur hækkene afgørende
for helhedsindtrykket af området.
Vejene er efter 5 års eftersynet (Colas) i god stand. Vi besluttede i 2019 at lade Colas be-
skære græsrabatterne så græs ikke vokser ind i asfalten. Det viste sig at være et større
arbejde, men det letter den enkelte grundejers arbejde med at holde rabatten fremover.
Servitutten fra 1939
Der er et stigende behov for modernisering og opdatering af de efterhånden ældre som-
merhuse (mere plads, bedre isolering, helårsanvendelse, plads til 2 biler). I det om-
fang ændringerne kræver byggetilladelse vil kommunen normalt henlede bygherrens
opmærksomhed på servitutten. Men kommunen overlader det herefter til grundejer-
foreningen og bygherren at fi nde en løsning på tvivlsspørgsmål om servituttens over-
holdelse. Vor holdning har været, at servitutten ikke skal begrænse en fornuftig mo-
dernisering af de gamle huse, men reglerne om placering på grunden, højde og afstand
til nabo og krav til hegn og hække skal respekteres. I den originale tekst er servituttens
formål bl.a. angivet således: opnå en optimal udnyttelse af grunden, ikke være til ulem-
pe for omgivelserne, opnå et smukt og tiltalende helhedspræg på området.

Støj
Efterhånden som haveredskaber er blevet batteridrevet er støjen aftaget fra græsslåning
m.v. og den tidsmæssige begrænsning lørdag fra kl.16.00 og hele week-enden og alle
helligdage overholdes.
Til gengæld er der kommet ny støj til især fra musikafspilning og anvendelse af musikbok-
se med meget kraftige bas højtalere. Ofte i forbindelse med større fester både dag, aften
og nat. Grundejerforeningen kan nok ikke gøre meget andet end opfordre til at vise hen-
syn overfor naboer, orienter disse om kommende fester og sæt en tidsmæssig grænse for
udendørs musik. Det giver ikke mening at anvende kraftige musikbokse i sommerhuse
hverken udendørs eller indendørs. Det bør være en sag vi kan håndtere i mellem os.
De efterfølgende kommentarer til beretningen handlede især om:
for mange biler parkeret på vejene i stedet for på grunden
støjgener ved for høj musik – også ud på de små timer om natten
ved udlejning, orienter lejere om vore vis hensyn regler – også om musik støj
Regnskab og kontingent:
Regnskab for 2018 blev forelagt af formanden og kontingent for 2020 blev vedtaget.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Claus Jepsen (formand), Mikkel Bjerre Nielsen (kaserer) og Jesper Bo Hansen var på valg. Alle
blev genvalgt. Jens Bøgeskov og Henrik Zuschlag var ikke på valg.
Valg af revisor: Marianne Johansson blev genvalgt.

Referat af Generalforsamling  d. 20.7.2019

Formandens årsberetning for 2018:

Foreningen arbejder især med 3 områder af fælles interesse for grundejerne: 1.Vejenes vedligeholdelse og anvendelse
2.Vejtræer på Thorshøj Alle og naur hækkene i hele området
3.Regnvand og etablering og vedligeholdelse af regnvands brønde

Ad1: Vejbelægningen blev senest fornyet i 2015 og nærmer sig nu et kontraktfastlagt 5 års efter- syn, som vil finde sted i foråret 2020 med leverandøren COLAS. Der kan muligvis blive tale om en fælles løsning på fjernelse af græs som vokser ind i kørebanens kant.

Ad.2: Vejtræer og hække er plantet af grundejerforeningen i henhold til områdets servitutter. Træerne vedligeholdes af foreningen mens den enkelte lodsejer skal sørge for klipning af hæk mod de private veje (max højde 2m). I 2017 gennemførte vi en omfattende beskæring af kastanierne udført af træpleje firmaet TreeCare. Der er i alt 41 træer og beskæringen har været vellykket trods efterføl gende tørke. Vi fortsætter samarbejdet med TreeCare.

Ad.3 Regnvands brønden på Thorshøj Alle fungerer rimeligt og afslutningen af den mangeårige strid om oprensning af vandløb 90 har løst de fleste vandproblemer i de lavtliggende områder.

I øvrigt:
Husk vor hjemmeside thorshøjgrundejerforening.dk med mange oplysninger om foreningen. Medlemsliste 2019 udsendes med referatet til medlemmerne – men listen kan ikke lægges på vor 
hjemmeside af datasikkerhedsmæssige grunde (GDPR).Vor økonomi er fornuftig. Vi holder et uæn- dret årskontingent på ca 1100 kr pr medlem i gennemsnit.Vi opsparer ca. 20.000 kr pr år til frem tidig vedligeholdelse og fornyelse af vejene i en 20 årig cyklus. Egenkapital ca. 170.000 pt. incl. forårets kontingentindbetalinger.

»Vis hensyn« reglerne overholdes nogenlunde – herunder undladelse af græsslåning og anvendelse af støjende maskiner lørdag fra kl.16.00, hele søndagen og helligdage.