Thorshøj Grundejerforening

Foreningens Formål

§ 2

Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser navnlig med hensyn til de ved den i § 1 nævnte deklaration pålagte gensidige servitutforpligtelser.

Foreningen overtager i forhold til grundejerne disses forpligtelser i henhold til loven med hensyn til vedligeholdelse af de private veje.

Foreningen vedligeholder hækkene langs de private veje, jfr. deklarationens § 5, stk 1. (Denne bestemmelse "hviler" ifl. generalforsamlingsbeslutning af 8/4 1943, ratihaberet ifl. generalforsamlingsbeslutning af 13/7 1946).

Foreningen har pligt til vederlagsfrit at modtage skøde på vejarealet, når dette er særskilt matrikuleret.

****